Ennakointityöllä varaudutaan yhdessä   tulevaisuuteen


 Ennakointi ei ole ennustamista ja ennusteiden laadintaa vaan tulevaisuuden kehityssuuntien   arviointia ja niihin varautumista. Ennakointiin sisältyy keskeisenä ajatus siitä, että tulevaisuus ei   vain tule vaan sitä tehdään koko ajan. Ennakointitietoa tarvitaan ja sitä käytetään lisääntyvässä   määrin eritasoisen päätöksenteon pohjana.

  Etelä-Savossa on useita tavalla tai toisella ennakointityötä tekeviä tahoja: yritykset, oppilaitokset,   kehittämisyhtiöt, rahoittajat, edunvalvojat, aluehallinnon asiantuntijat, järjestöt jne. Jokaisen työssä   korostuvat juuri omien vaikuttamismahdollisuuksien kannalta keskeiset painotukset.

 Etelä-Savon ELY-keskuksessa ennakointityötä on tehty jo pitkään. Ennakoinnissa on selvitetty niin   mennyttä kehitystä, arvioitu nykytilaa kuin myös koottu tulevaisuutta luotaavia suhdannekatsauksia, tehty trendiseurantaa ja kartoitettu heikkoja signaaleja. Keskeisiä tarkasteltavia aiheita ovat toimintaympäristön muutokset, elinkeinoelämän ja toimialojen kehitys sekä osaavan työvoiman saannin turvaaminen. Ennakointityön tarkoituksena on koota tietoa, nostaa esille kehittämishaasteita, antaa ideoita ja herättää keskustelua. Tämä ennakointisivusto on keskeinen työkalu ennakointitiedon välittämisessä, keskustelun käynnistämisessä ja alueellisen ennakointiyhteistyön monipuolistamisessa.

Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointityössä keskeinen sija on pitkän aikavälin työvoimatarpeen ja siitä seuraavan koulutustarpeen ennakoinnilla. Maakuntaliitossa myös sovitetaan yhteen eri tahoilla tehtävää ennakointityötä. Yhteistyöverkoston avulla toivotaan saavutettavan monialainen näkemys Etelä-Savon kehityksestä. Maakuntaliitto yhdessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa kutsuu maakunnan ja seutujen kuntien, oppilaitosten, TE-toimistojen, järjestöjen, yhteisöjen ja yrittäjien edustajat sekä yksittäiset kansalaiset arvioimaan ja analysoimaan kerättyä tietoa ja laatimaan vaihtoehtoisia visioita keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuudesta.

Tervetuloa ennakoimaan yhdessä!

Lisätietoja antavat Etelä-Savon maakuntaliiton asiantuntijat:
Kehittämispäällikkö Anne Kokkonen, anne.kokkonen(at)esavo.fi, 044 - 770 0512, ennakointiasiantuntija Hanna Kautiainen, hanna.kautiainen(at)esavo.fi, 044 - 770 0519 ja ennakointiasiantuntija Antti Rajala, antti.rajala(at)esavo.fi, 040 - 610 8205