Resurssiniukkuudesta johtuen raaka-aineiden hinnat ovat korkealla. Pula vedestä ajaa ihmisiä pakolaisuuteen kuivimmilta alueilta. Valtioiden välit kiristyvät pakolaisten sijoituspaikoista päätettäessä. EU pystyy kuitenkin muodostamaan vahvan yhtenäisen linjan ja sulkee ulkorajansa.

EU:n yhdentymiskehitys voimistuu ja ohjausvoimaa siirretään kansalliselta tasolta EU:lle. Kehityksellä pyritään nopeuttamaan päätöksentekoa ja parantamaan alueen kilpailukykyä. EU näyttelee entistä merkittävämpää roolia sekä Euroopan sisäisiä asioita koskevassa päätöksenteossa että globaalissa keskustelussa Kiinan ja USA:n rinnalla. Suuruuden ekonomiasta hyötyvät eurooppalaiset yritykset hyödyntävät Suomen raaka-aineresursseja tehokkaasti.

EU:n määräysvallan lisääntyessä Suomen metsien erityisasemaa ei pystytä puolustamaan. Metsäpohjainen bioenergia menettää asemansa päästöttömänä ja sen polttamista rajoitetaan EU-tasolta. EU:n ohjaus pienentää kansallisen aluepolitiikan roolia. Alueita kehitetään EU-vetoisesti niiden erityisvahvuuksien mukaan. Esimerkiksi maataloustukia ohjataan lähinnä Itä-Eurooppaan ja pohjoisen ulottuvuuden tukia Lappiin. EU-tasoiset investointi- ja aluekehittämisrahat ovat synnyttäneet paikkasidonnaisia klustereita ja osaamiskeskittymiä.

Venäjän ja EU:n vastakkainasettelu on voimistunut pakotteista ja rajojen sulkemisesta johtuen. Venäläisten matkailijoiden määrä on vähentynyt entisestään. Suomessa lähinnä suuret matkailukeskukset vetävät eurooppalaisia ja aasialaisia turisteja. Pienemmillä ja erikoistumattomilla toimijoilla on hankaluuksia houkutella kävijöitä.