Matkailualan osaamistarpeet Etelä-Savossa

Pehmeät ja monialaiset taidot korostuvat matkailusektorilla.

Etelä-Savon maakuntaliiton ja Ennakointiverkko -hankkeen 19.4.2018 järjestämässä matkailun osaamistarvefoorumissa keskusteltiin matkailutoimialan tilasta, näkymistä ja osaamistarpeiden kehittymisestä. Tilaisuuden alustajina toimivat Susanna Jänkälä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta (Matkailualan näkymiä) sekä Katja Pasanen Itä-Suomen yliopistosta (Matkailualan osaamistarpeet ja vetovoima Euroopassa). Etelä-Savossa matkailualalla korostuvat osaamistarpeet ovat hyvin samankaltaisia kuin muualla maailmassa, Euroopassa ja Suomessa. Lisäksi maakunnan hajanainen rakenne sekä alueen yritysten pienuus tuovat omat kehittämishaasteensa matkailutoimialan kehittämiseen. Etelä-Savossa on viime vuosina osattu tarttua hyvinvointimatkailun ja ruokamatkailun trendeihin. Sen sijaan kestävä/vastuullinen matkailu on maailmalla edelleen alihyödynnetty trendi, johon alueella voitaisiin hyvin tarttua ja muuttaa se kilpailueduksi. 

Matkailualalla osaavan työvoiman saatavuuden haasteita ovat kohtaanto- ja kannustinloukkuongelmat, yritysten palkanmaksukyky, epäsäännölliset ja sesonkiluonteiset työt sekä työntekijöiden asumiseen liittyvät ongelmat. Alan vetovoimaisuuden haasteena on nuorten tietämättömyys alan tarjoamista monipuolisista urapoluista ja kehittymismahdollisuuksista. Alan kehittämishaasteita meillä ja muualla ovat ympärivuotisten ja monipuolisten palvelupakettien kehittäminen sekä koko matkaketjun saavutettavuuteen (myös digitaalisesti) panostaminen.
Yritysten ja koulutuksenjärjestäjien yhteistyön tiivistäminen osaamistarpeiden kartoittamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, ja ennakoinnin tulee ulottua myös pidemmän aikavälin muutosten hahmottamiseen.

Listaa matkailualalla korostuvista osaamistarpeista:

  • Pehmeät ja monialaiset taidot: asiakkaiden kuuntelu, asiakkaan tarpeiden havainnointi/ palvelumuotoilu, joustaminen ja reagointi, yhteistyö- verkostoitumistaidot, analyyttisen ajattelun hallinta. 
  • Teknologinen osaaminen/ digiosaaminen: Palvelukonseptin digitaalinen hallinta, verkkoanalytiikka, verkkomarkkinointi ja -myynti, onlineläsnäolo, sosiaalinen media ja ohjelmointi, robotiikka ja automatiikka, osaaminen digialustojen/bisnesohjelmistojen/myyntikanavien/maksupalvelujen hyödyntämiseen, myös mobiilissa, toiminta palvelurobottien kanssa ja niiden ohjaaminen. Villi kortti: matkaillaanko tulevaisuudessa enää lainkaan muuten kuin virtuaalisesti?
  • Liiketoiminta -ja yrittäjyysosaaminen: Talousosaaminen, ostamisosaaminen, tuotteistamis- ja hinnoitteluosaaminen, palvelujen paketointi, palvelukokemus ja sen mittaaminen, yrittäjämäinen toimintatapa, yrityksen perustamis- ja liiketoimintaosaaminen.
  • Elämystuotanto: tuotteet ja palvelut tarinoina, sisällöntuotanto, sisältömarkkinointi. Elämyksellinen tuote ja sisällöt netissä ovat erottautumiskeino ja kilpailutekijä. 
  • Kansainvälisyys-, kieli- ja kulttuuriosaaminen: Monipuolinen kielitaito, monikulttuurisuuden havainnointi ja kulttuuriosaaminen, maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen (esimerkiksi Savonlinnassa ollut kysyntää kiinan ja arabian kielen osaajille). Villi kortti: Koulutetaanko tulevaisuudessa matkailuosaajia enää lainkaan suomen kielellä?
  • Työelämätaidot työelämän lakitietous, muutosvalmius, oppimaan oppiminen, tiedonhaun osaaminen, omien vahvuuksien hyödyntäminen ja kehityskohteiden näkeminen, aikaisemman osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen, verkostomaisen toiminnan omaksuminen.
  • Tehtäväkohtainen substanssiosaaminen 

Lisäksi keskusteltiin siitä, onko korostuvien ”yleis”osaamistarpeiden osalta kyse opetettavista asioista vai enemminkin ihmisten henkilökohtaisista ominaisuuksia, asenteesta ja motivaatiosta. Osaamistarpeet ovat etenkin pienissä yrityksissä monipuolisuutta vaativia, ja edellyttävät nuorilta itseohjautuvuutta ja kypsyyttä. Moniosaajille on siis tarvetta matkailusektorilla, vieläpä sellaisille, joilla olisi osaamista myös muille toimialoille, jossa työllistää itsensä sesongin ulkopuolella. Tarvitaan myös tukikeinoja elinikäiseen oppimiseen, jotta osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja päivittämiseen ”ei palaisi loppuun”.

Susanna Jänkälän esitys

Katja Pasasen esitys

  • 19.04.2018

Aineistopankki