Kehitysnäkymät edelleen myötätuulessa Etelä-Savossa - huoli osaavan työvoiman saatavuudesta kasvanut

Yritysten näkymät näyttävät valoisilta Etelä-Savossa. Vireys säilyy alueella edelleen hyvällä tasolla, vaikka kasvun ei enää odoteta lisääntyvän kevääseen mennessä. Alueen työllisyystilanne on sel­keästi pa­rantunut ja joillakin aloilla alkaa jo olla vaikeuksia osaavan työvoiman saamisessa. Työvoiman ky­synnän vilkastuminen on tuonut esiin sen, että tarjolla olevan työvoiman ammattitaito, henkilökohtaiset ominai­suudet ja työtoi­veet eivät aina kohtaa työnantajien odotuksia. Myös tilastoidut rekrytointiongel­mat ovat selvästi lisääntyneet Etelä-Savossa.

Teollisuus työllistää ja rakennusala kasvaa

Teollisuudessa yritysten liikevaihto ja vienti ovat kasva­neet ja teollisuuden alat ovat työllistäneet eteläsavo­laisia hyvin. Etenkin metsäsektorilla tilanne ja kehitysnäky­mät ovat positiivisia. Myös rakennusala on pääs­syt kasvuun mukaan. Vuoden 2017 aikana rakennusalalla yritysten liikevaihdon kasvu oli nopeinta ja raken­tamisen suhdannenäkymän nähdään olevan positiivinen ainakin kuluvan vuoden loppuun saakka. Maatalou­dessa kannattavuus koetaan Etelä-Savossa heikoksi ja ongelmia ovat kärjistäneet viimeisten kesien huonot sääolosuhteet. Luomutuotannon osuus peltoalasta on edelleen kasvussa. Marjanviljely, puutarhatalous ja erikoiskasvituotanto ovat myös suhteellisen merkittäviä työllistäjiä.

Palvelualoilla ja kaupassa kasvu on ollut hitaampaa ja myös henkilöstömäärän kehitys on ollut varsin ta­saista. Sen sijaan matkailussa kulunut kesä on ollut hyvä, ja muun muassa kiinalaisten matkailijoiden ja saksankieli­sestä Euroopasta tulevien matkailijoiden kasvu on ollut myönteinen yllätys. Matkailualalla kehittämispo­tentiaali on suuri ja tekemisen vire hyvä - kasvuodotuksia ja uskoa matkailijoiden kiin­nostukseen puhdasta järviluontoa kohtaan riittää. Kaupan alan kehitysnäkymiä Etelä-Savossa ovat rajoitta­neet verkkokaupan kasvu, automatisaatio sekä hidas osto­voiman kehitys. Alan työllisyyden arvioidaan edelleen pienenevän.

Osaavaa työvoimaa tarvitaan

Noususuhdanteesta johtuen muuttoliike Etelä-Savosta on taas vahvistunut aiemmista vuosista. Se vie mu­kanaan työikäistä väestöä vahvemman kasvun alueille. Kuluneen vuoden aikana nettomuutto Etelä-Savosta on ollut elokuun loppuun mennessä jo runsas tuhat henkilöä.  Vaikka yritysten liike­vaihto kasvoi viime vuonna, se ei täällä kuitenkaan näkynyt henkilöstömäärän kasvuna. Osaavan työvoiman tarve on kuitenkin tun­tuva, sillä suurten ikäluokkien jääminen pois työelämästä tarvitsee korvaajia alasta riippuen. Haasteena on saada avoimiksi tulevat työpaikat täytetyiksi ja huolestuttavasti lisääntyneet rekrytointivaikeudet vähe­nemään. So­siaali- ja ter­veysalalla työvoiman saatavuus alkaa olla laajempi ongelma, sillä samoista ammatti­työntekijöistä on usein pulaa koko maassa. Sitä vastoin työpaikkoja ei alueella ole juuri­kaan tarjolla muun muassa myyjille ja toimisto­työntekijöille ja työttömyyden lasku selittyy sillä, että on hakeuduttu muihin ammattei­hin. Myönteistä on jo pitkään jatkunut työttömien määrän lasku. Erityisesti yli vuoden työttömänä ollei­den määrä on laskenut tuntuvasti.

Etelä-Savon kehitysnäkymiä arvioitiin jälleen ELY-keskuksen johdolla syyskuussa laajan asiantuntijajoukon voimin osana työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta.

Tarkemmat tiedot alueen tilasta ja kehitysnäkymistä käyvät ilmi Etelä-Savon alueelliset kehitysnäkymät -raporttiosiosta.

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2018 -katsaus (Etelä-Savon kehitysnäkymät löytyvät katsauksesta si­vulta 137 alkaen)
Lisätietoja:  

Johtaja Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 162, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi

Palvelujohtaja Kari Joutsalainen, Etelä-Savon TE-toimisto, p. 0295 044 054, kari.joutsalainen(at)te-toimisto.fi (työvoima-asiat)

  • 12.10.2018

Aineistopankki

Uusiutuvan energian näkymät 2019 (TEM)

Puutuoteteollisuuden näkymät 2019 (TEM)

Matkailualan näkymät 2019 (TEM)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkymät 2019 (TEM)

Liike-elämän palvelujen näkymät 2019 (TEM)

Elintarvikealan näkymät 2019 (TEM)

Luonnontuotealan toimialaraportti 2019 (TEM)

Matkailun toimialaraportti 2019

Uusiutuvan energian toimialaraportti 2018

Sote-alan toimialaraportti 2018

Puutuoteteollisuuden toimialaraportti 2018

Elintarvikealan toimialaraportti 2018 (TEM)

Majoitus- ja ravitsemustoimialan yritysten kehitys Etelä-Savossa 2010-2016 (ELY-keskus)

Etelä-Savon soteammattihenkilöstön selvitys

Pankki- ja rahoitusalan tulevaisuudennäkymiä (OP-ryhmä, Sari Heinonen)

Luonnontuoteala toimialaraportin valossa (TEM)

Elintarvikealan kasvunäkymiä (TEM)

Katsaus sote-palveluihin - mullistuksia ja näkymiä

Katsaus kaivosalan näkymiin Suomessa (TEM)

Liike-elämän palvelujen ja ohjelmistoalan kasvun näkymiä ja haasteita (TEM)

Uusiutuvan energian näkymiä ja kehittämistarpeita  (TEM)

Puutuotealan kasvunäkymiä (YM)

Matkailun kehitysnäkymiä (TEM)

Liikenne- ja logistiikka-alan osaamis- ja koulutustarpeiden kehitysnäkymiä (OPH)

Vaihtoehtoisia skenaarioita maataloudesta vuoteen 2030 (LUKE)

Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialaraportti (TEM)

Energia-alan osaamistarpeet tulevaisuudessa (OPH)

Metsäalan osaamistarpeet (OPH)

Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet (OPH)

Metsätoimialan tulevaisuuden skenaarioiden aluetaloudelliset vaikutukset Etelä-Savossa

Metsätoimialan aluetaloudellinen vaikuttavuus Etelä-Savossa - Tulevaisuusvisio 2020-luvulle