Uutisarkisto

Etelä-Savossa positiiviset kehitysnäkymät

26.09.2017

Yritysten kehitysnäkymät näyttäytyvät Etelä-Savossa kaikilla keskeisillä toimialoilla valoisina. Maakunta selvisi pitkästä taantumavaiheesta yritysten liikevaihdon kasvulla mitattuna keskimääräistä nopeammin, sillä liike­vaihdon kasvu oli vuosina 2015 ja 2016 keskiarvoa nopeampaa. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä kasvu jäi hiukan maan keskiarvon alapuolelle.

Teollisuus ja vienti ovat toimineet Etelä-Savon kasvun vetu­reina, mutta myös rakennusalalla kasvu pääsi vauhtiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Myös kaupan alan sekä palvelualojen liikevaihto piristyivät samalla ajanjaksolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Työllisyystilanne on edelleen kohentunut ja työttömien määrä laskenut. Talouden ja työllisyyden paranemisen myötä myös henkilöstömäärä kääntyi lievään kasvuun vuoden 2016 ja 2017 ensimmäisen nel­jänneksen aikana.

Metsäsektorin näkymät ovat positiiviset niin teollisuuspuun hakkuiden kuin sahatavaran ja vanerin tuotan­non ja viennin suhteen. Myös teknologiateollisuudessa trendi näyttää nousujohteiselta vaikkakin kuukausit­taiset vaihtelut tulevat jatkossakin olemaan suuria. Rakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi vuoden ensim­mäisen neljänneksen aikana lähes kaksikymmentä prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrat­tuna. Kasvua pitivät yllä julkisten palvelurakennusten hankkeet. Vt 5 rakentaminen käynnistyy vuoden 2018 alkupuolella ja korjausrakentamisen volyymi on hie­noisessa kasvussa.  

Maataloudessa rakennekehitys etenee suhteellisen nopeasti, mutta tilakoko on edelleen maan keskiarvoa pie­nempi. Heikkoa kannattavuutta parannetaan investoimalla muun muassa uusiin tuotantorakennuksiin, koneistuk­seen ja varusteisiin. Jo alkuvuodesta maatalouden investoinnit olivat suuremmat kuin koko edellis­vuonna. Myös puutarhataloudessa on rahoitettu muutamia poikkeuk­sellisen suuriakin kasvihuoneinvestoin­teja.

Palvelualoista matkailulla ja vapaa-ajan asutuksella on tärkeä merkitys alueelle. Kulunut kesä on matkai­lualalla ollut vilkas ja yritysten tuntuma kesästä on ollut hyvä. Saimaan rannalle sijoittuneet asuntomessut ke­räsivät messuyleisöä ja vieraita ennätysmäärin sateisesta kesästä huolimatta.

Työllisyys paranemassa – osaavan työvoiman saatavuudessa haasteita

Työvoiman kysyntä on vilkastunut Etelä-Savon työmarkkinoilla, mutta työvoiman ammattitaito ei aina vastaa työnantajan rekrytointivaatimuksia. Kohtaanto-ongelmia esiintyy kuitenkin vain vähäisessä määrin. Sosiaali- ja terveyspalveluissa työvoimaa rekrytoidaan sekä eläkepoistuman korvaamiseen että myös kasvaviin työvoi­matarpeisiin.  Työvoiman kysyntä ylittää tarjonnan ainakin lääkäreistä (Mikkeli, Pieksämäki), lähihoitajista ja sairaanhoitajista (Pieksämäki). Myös rakennusalalla kysyntä on vilkasta rakennusalan työnjohtajista (Mikkeli, Pieksämäki). Erityisesti teknologiateollisuudessa työvoima on hyvin ikääntynyttä ja tilalle tarvitaan osaavaa työvoimaa. Osaavan ja sitoutuneen työvoiman saatavuudessa matkailuyrityksiin on suuria haasteita, sillä matkailu on hyvin sesonkiluonteista ja työntekijöiden vaihtuvuus suurta.

Etelä-Savon aluekehitysnäkymiä arvioitiin jälleen ELY-keskuksen johdolla syyskuussa laajan asiantuntijajou­kon voimin osana työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät –katsausta.

Tarkemmat arviot alueen tilasta ja kehitysnäkymistä käyvät ilmi Etelä-Savon alueelliset kehitysnäkymät –ra­porttiosiosta.

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2017 -katsaus (Etelä-Savon kehitysnäkymät löytyvät katsauksesta sivulta 87 alkaen)

Lisätietoja:

Johtaja Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 162, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi

Katsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen on julkaistu!
Lomakiinteistöjen kauppa on kehittynyt vuosina 2015-2018 Etelä-Savossa suotuisasti. Kaikkien lomakiinteistökauppojen kasvu on yhteenlaskettuna n. 12 %. Eniten kysyntä on kasvanut omarantaisista mökeistä, jotka sijaitsevat yleis- tai ranta-asemakaava-alueella. Näitä kohteita myytiin viime vuonna 34 % vuotta 2015 enemmän.
28.08.2019
Etelä-Savon tulevaisuusfoorumi 2019
Mikpoli -sali 14.2.2019 klo 12-16
10.12.2018
Matkailualan osaamistarpeet Etelä-Savossa
Pehmeät ja monialaiset taidot korostuvat matkailusektorilla.
19.04.2018
Etelä-Savossa on eniten majoitusta tarjoavia maatiloja
Verottajan tilastoista käy ilmi, että Etelä-Savossa on eniten majoituspalveluja myyviä maatiloja. Myös majoituksen myynnistä saadut tulot ovat ovat maakunnassa maan korkeimmat.
19.04.2018
Etelä-Savon maa- ja elintarviketalous tulevaisuuslasien läpi katsottuna
kirjoittajat: Pasi Rikkonen (Luke) ja Hanna-Maija Väisänen (Ruralia-instituutti), kuva: Pasi Rikkonen
19.01.2018