Suoraan sisältöön

Hiilivapaa Etelä-Savo

Etelä-Savon maakunnan tavoitetta hiilineutraaliudesta arvioinut tutkimus osoitti suurimpien haasteiden löytyvän liikennesektorilta. Metsäsektorin toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi maakunnan päästötaseen kokonaiskehitykseen.

LUT-yliopiston johtama Hiilivapaa Etelä-Savo -tutkimus arvioi Etelä-Savon maakunnan hiilineutraaliuden toteutumismahdollisuuksia. Hiilineutraalilla alueella tuotetaan ilmakehään kasvihuonekaasupäästöjä enintään sen verran kuin niitä pystytään alueen hiilinieluilla sitomaan.

Tutkimuksessa maakunnan hiilineutraaliutta arvioitiin kolmen eri tulevaisuusskenaarion avulla. Kaikissa skenaarioissa tavoitteena oli hiilidioksidipäästöjen väheneminen 80 prosentilla vuoden 1990 päästötasoon verrattuna.

Ensimmäinen skenaario perustui maakunnan metsien käytön maksimointiin. Toinen skenaario puolestaan perustui metsien hiilen sidonnan maksimointiin, ja kolmas skenaario oli kompromissi näiden välillä. Kaikissa skenaarioissa maakunnan energialähteiden käyttö sopeutettiin päästötavoitteiden mukaisiksi uusiutuvien energialähteiden avulla. Tulosten mukaan maakunnan hiilinielut kasvaisivat tarkastelujaksolla toisessa ja kolmannessa skenaariossa.

”Suurimmat haasteet päästötavoitteiden saavuttamisessa ovat liikennesektorilla. Muita merkittäviä päästölähteitä Etelä-Savossa ovat polttoöljyjen ja turpeen käyttö”, kertoo Mika Laihanen, hankkeen projektipäällikkö LUT-yliopistolta.

Turpeella ja puupolttoaineilla on ollut keskeinen asema lämmöntuotannossa Etelä-Savon alueella. Tulevaisuudessa turpeen käyttö vähenee ympäristösyistä, mikä lisää lyhyellä tähtäimellä puupolttoaineiden käyttöä. Vanhempia öljylämmityskohteita puolestaan vaihdetaan enenevässä määrin uusiutuvilla energiamuodoilla lämmitettäviksi.

”Muutosta vauhdittavat turpeen käytön mahdollinen verotuksen kiristyminen, sekä tällä hetkellä pientalojen öljylämmityksestä luopumiseen myönnettävät merkittävät avustukset”, sanoo Antti Karhunen, projektitutkija LUT-yliopistolta.

Hiilivapaa Etelä-Savo toteutettiin kolmen tutkimuspartnerin yhteistyönä. LUT-yliopisto vastasi energian käytön ja hiilidioksidipäästöjen määrittämisestä. Luonnonvarakeskus (LUKE) arvioi Etelä-Savon metsien roolia hiilensidonnassa ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin osatehtävässä hiilineutraalisuuteen tähtäävien toimenpiteiden aluetaloudellisia vaikutuksia.

Hankkeen yhteydessä Etelä-Savoon perustettiin maakunnallinen ilmastotyöryhmä, jonka tehtävänä on toimenpiteiden edistäminen ja toteuttaminen. Saadut tulokset tarjoavat lähtökohdan ilmastotyöryhmän työlle ja toimenpiteiden jalkauttamiselle.

”Kolme tutkimuslaitosta tuotti arvokasta täsmätietoa alueen käyttöön. Lisäksi hanke paransi ilmastotyön rakenteita laittamalla käyntiin maakunnallisen ilmastotyöryhmän”, toteaa Harri Hakala, hankkeen ohjausryhmän jäsen ja ilmastokoordinaattori Mikkelin seudun ympäristöpalveluista.

Linkki raporttiin 

Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Mikkelin seudun kehitysrahasto ja Suur-Savon Energiasäätiö.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Mika Laihanen, LUT-yliopisto, Bioenergian tutkimusryhmä (Mikkeli)

mika.laihanen@lut.fi, puh. 040 194 7819