Uutisarkisto

Etelä-Savo kärkijoukossa alueellisessa hyvinvointivertailussa

19.03.2019

Bruttokansantuotteen (BKT) ohelle on kehitetty useita vaihtoehtoisia ja täydentäviä kehitystä kuvaavia indikaattoreita. Yksi niistä on hyvinvointia mittaava aidon kehityksen mittari GPI (Genuine Progress Indicator). Mittari yhdistää kolme kestävän kehityksen keskeistä näkökulmaa: taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden.  Viimeisimmän, vuoden 2017 tilastotiedon valossa Etelä-Savo on GPI-indikaattorin kehityksen suhteen maakunnittaisessa vertailussa kolmossijalla. Ykköspaikkaa pitää Pohjois-Karjala ja toisena on Keski-Suomi. Neljänneksi sijoittuu Pirkanmaa.

Koko Suomen tasolla GPI:n antama kuva hyvinvoinnin kehityksestä ja tulevaisuudesta on huolestuttava: kehitys näyttää viime vuosina jääneen polkemaan paikoillaan. Vaikka koko maassa BKT:n kasvu on ollut nopeaa ja jatkuvaa, GPI:n mukaan suomalaisten hyvinvointi ei ole juuri kasvanut sitten 1980 -luvun puolivälin.

Etelä-Savossa taas sekä BKT että GPI ovat olleet viime vuosina kasvu-uralla. BKT on kasvanut lähes koko tarkasteluajanjakson 1960 -2017. GPI:n kasvu taittui laskuun 1980-luvulla, mutta 2000-luvun alusta lähtien se on ollut taas kasvussa. Etelä-Savon GPI:n kehityksessä viime vuosina on suotuisaa ollut erityisesti hyvinvointia tuottavien markkinattomien palveluiden (mm. kotityö, vanhemmuus, vapaa-ajanarvo) kasvu. Luonnon heikentymisen taloudellinen arvo on kuitenkin kasvanut 2000 -luvulla myös Etelä-Savossa.

Maakuntien vertailusta käy ilmi, että eri alueiden hyvinvoinnissa on GPI-mittarilla tarkasteltuna ollut hyvinkin eriytyvää kehitystä. Osassa maakunnista näyttää jääneen päälle 1990 -luvun alun lama ja hyvinvoinnin lasku on jatkunut, vaikka BKT olisi myöhemmin kääntynytkin nousuun. Toisissa maakunnissa taas laman hyvinvointia laskenut vaikutus näyttää jääneen lyhyeksi, ja hyvinvoinnin kasvu on jatkunut lähes entiseen tahtiin. Osaltaan syynä näyttää olevan se, että eräät maakunnat ovat kuluttaneet yhä enemmän ympäristö- ja luonnonvaroja.

Maakunnittaiset hyvinvointitiedot käyvät ilmi ”Hyvinvointitalouden mittareiden käyttökelpoisuus päätöksenteossa” -raportista, mikä on eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu. Laskelmat on laatinut dosentti Jukka Hoffren Helsingin yliopiston soveltavan tilastotieteen laitokselta.

Bruttokansantuotteen (BKT) ohelle on kehitetty useita vaihtoehtoisia ja täydentäviä kehitystä kuvaavia mittareita, jotka ilmentävät talouskasvun lisäksi myös hyvinvoinnin ulottuvuuksia. GPI (Genuine Progress Indicator) soveltuu erityisesti pidemmän aikavälin kehitystrendien kuvaamiseen. GPI:n 4 pääkomponenttia ovat: 1. Tulonjaolla painotettu yksityinen kulutus (+), 2. Tuotannon haitat ihmisille (-), 3. Hyvinvointia tuottavat markkinattomat palvelut (+) sekä 4. Ympäristön heikentyminen ja luonnonvarojen kuluminen (-). GPI pyrkii kuvaamaan yhteiskunnan hyvinvoinnin tilaa ja etenkin sen kehityssuuntaa. Sen eri osien arvot kuvaavat myös hyvinvoinnin tuottamisen kestävyyttä huomioimalla pitkäkestoiset ympäristövaikutukset. Lisäksi se pyrkii kertomaan mahdollisuuksista ylläpitää saavutettua hyvinvoinnin tasoa tulevaisuudessa. Suomen tasolla GPI-indeksiä on mitattu vuodesta 1945 ja aluetasolla vuodesta 1960 lähtien.

Linkki eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuun: https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/hyvinvointitalouden-mittareiden-kayttokelpoisuus-paatoksenteossa.aspx

Lisätietoja: Etelä-Savon maakuntaliitto, ennakointiasiantuntijat Hanna Kautiainen, hanna.kautiainen(at)esavo.fi, 044-770 0519 ja Anne Kokkonen, anne.kokkonen(at)esavo.fi, 044-770 0512.

Katsaus lomakiinteistökauppojen kehitykseen on julkaistu!
Lomakiinteistöjen kauppa on kehittynyt vuosina 2015-2018 Etelä-Savossa suotuisasti. Kaikkien lomakiinteistökauppojen kasvu on yhteenlaskettuna n. 12 %. Eniten kysyntä on kasvanut omarantaisista mökeistä, jotka sijaitsevat yleis- tai ranta-asemakaava-alueella. Näitä kohteita myytiin viime vuonna 34 % vuotta 2015 enemmän.
28.08.2019
Etelä-Savon tulevaisuusfoorumi 2019
Mikpoli -sali 14.2.2019 klo 12-16
10.12.2018
Matkailualan osaamistarpeet Etelä-Savossa
Pehmeät ja monialaiset taidot korostuvat matkailusektorilla.
19.04.2018
Etelä-Savossa on eniten majoitusta tarjoavia maatiloja
Verottajan tilastoista käy ilmi, että Etelä-Savossa on eniten majoituspalveluja myyviä maatiloja. Myös majoituksen myynnistä saadut tulot ovat ovat maakunnassa maan korkeimmat.
19.04.2018
Etelä-Savon maa- ja elintarviketalous tulevaisuuslasien läpi katsottuna
kirjoittajat: Pasi Rikkonen (Luke) ja Hanna-Maija Väisänen (Ruralia-instituutti), kuva: Pasi Rikkonen
19.01.2018