Suoraan sisältöön

Metsätoimialan aluetaloudellinen vaikuttavuus Etelä-Savossa

Etelä-Savon metsätoimialalla on suuret lähitulevaisuuden odotukset taloudellisesta kasvusta ja työpaikoista. Metsäteollisuudessa toteutettavat investoinnit lisäävät raakapuun kysyntää ja työmahdollisuuksia varsinkin toimitusketjun alkupäässä. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa Etelä-Savon metsäbiotalouden pienyrittäjyyteen ja aluetalouden kehittymiseen liittyvän päätöksenteon tueksi. Tässä raportissa esitellään hankkeen aikana saatuja tuloksia ja päätelmiä kolmesta ensimmäisestä osatehtävästä. Hankkeen neljäs osatehtävä raportoidaan erikseen.

Hankkeessa tarkasteltiin vaihtoehtoisia tulevaisuuden puuntarjonnan ja -kysynnän skenaarioita Etelä-Savossa. Tulokset osoittivat, että metsänkasvatusta ja puunkorjuuta tehostamalla voitaisiin lisätä puuntarjontaa 0.7–1.9 milj.m3 verrattuna nykyisenkaltaiseen trendikehitykseen vuoteen 2030 mennessä. Puuntarjonnan lisäys mahdollistaisi Etelä-Savon skenaariokohtaiset investoinnit (0.5–1.3 milj.m3) sekä puuvirtojen kasvattamisen naapurimaakuntiin. Kone- ja kuljetuskapasiteettia pitäisi lisätä keskimäärin 36–139 koneella, jolloin henkilöstötarpeen lisäys olisi toimitusketjun alkupäähän keskimäärin 62–242 henkilöä skenaariosta riippuen.

Etelä-Savon energiataseen mukainen energiakäyttö oli vuonna 2015 yhteensä 7.0 TWh, josta puupolttoaineiden osuus oli suurin 2.9 TWh (41 %). Metsähakkeen osuus Etelä-Savon energian käytöstä oli 0.8 TWh (11 %) vuonna 2015 ja sen ennakoitiin nousevan perinteisessä lämmön- ja sähköntuotannossa hieman nykyisestä, 1 TWh:iin (14 %), vuoteen 2030 mennessä. Mahdollisten maakunnallisten biojalostamojen ennakoidaan kuitenkin yli kaksinkertaistavan metsähakkeen käyttöä perinteisen käytön rinnalla.

Raportin tulokset osoittivat, että puuntarjonnan ja -kysynnän lisäyksillä olisi merkittävää vaikutusta etenkin metsänomistajien ja korjuu- ja kuljetusyritysten toiminnan suotuisaan kehittymiseen Etelä-Savossa. Toisaalta puuntarjonnan ja -kysynnän lisääntyessä pitäisi kiinnittää erityistä huomiota myös ympäristöasioihin.

Linkki raporttiin